Regulamin

Strony transakcji

Sprzedawca:

 • firma Władysława Gierucka LILIO z siedzibą w 38-400 Krosno, Pużaka 51B, NIP 6841195991 REGON 389731759 wpisana do CEIDG, oferuje nabycie towarów umieszczonych w sklepie internetowym www.figurkidekoracyjne.pl dla odbiorców hurtowych (B2C).
 • firma 81 1090 2835 0000 0001 4854 3990 wpisana do CEIDG, oferuje nabycie towarów umieszczonych w sklepie internetowym www.figurkidekoracyjne.pl dla odbiorców detalicznych (B2B).

Zamówienie w sklepie internetowym figurkidekoracyjne.pl może złożyć każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i jest zameldowana na pobyt stały lub tymczasowy na terytorium RP oraz każda osoba prawna posiadająca siedzibę na terytorium RP.

Przedmiot transakcji

Cena wszystkich widocznych na stronach sklepu internetowego figurkidekoracyjne.pl produktów jest ceną brutto i jest wyrażona w złotych polskich.

Wiążąca dla stron jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Również inne informacje zawarte na stronie sklepu, jak zawartość zestawu, koszt dostawy oraz wszelkie pozostałe warunki są wiążące dla stron zgodnie z ich treścią z momentu złożenia zamówienia przez Klienta.

Sklep zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu, bądź wprowadzenia w nich zmian.

W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba towaru, realizacja zamówienia następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem kupujący zostanie niezwłocznie o tym poinformowany. Do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia.

Wszystkie produkty oferowane w sklepie figurkidekoracyjne.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Opisy produktów i ich zdjęcia są własnością figurkidekoracyjne.pl.

Zamówienia   

Warunkiem realizacji zamówienia jest:

 • prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym figurkidekoracyjne.pl

 • podanie prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, dokładnego adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu, umożliwiającego naszemu pracownikowi weryfikację rzetelności złożonego zamówienia. Sklep może odmówić realizacji zamówienia, którego rzetelności nie udało się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych.

Pracownik sklepu potwierdzi telefonicznie lub pocztą elektroniczną przyjęcie zamówienia oraz w zależności od wybranego przez Państwa sposobu płatności - prześle dalsze instrukcje (w przypadku płatności za pobraniem - informacje o wysłaniu towaru; w przypadku płatności przelewem - numer konta).

W przypadku przelewu po zaksięgowaniu wpłaty. Momentem dokonania płatności jest moment wpłynięcia ceny za określony towar na konto Sprzedającego (w przypadku płatności przelewem na konto Sprzedającego).

Na każdy sprzedany towar Sprzedawca wystawia paragon lub fakturę. Nabywca upoważnia figurkidekoracyjne.pl do wystawienia faktury bez jego podpisu.

Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez sprzedawcę jest ostatnią okazją do ewentualnego skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez Kupującego.

 

Sklep zastrzega sobie prawo

 • Odmowy zrealizowania zamówienia na każdym etapie jego realizacji w przypadku niedostępności zamówionego towaru u dostawców. W szczególności dotyczy to przypadku, w którym na skutek oczywistej omyłki pisarskiej lub usterki technicznej wystąpiłaby oczywista i rażąca niezgodność ceny lub danych prezentowanego produktu z rzeczywistością.

 • Odmowy zrealizowania zamówienia w każdym etapie jego realizacji z powodu innych ważnych przyczyn ekonomicznych lub logistycznych.

 • W razie dokonania płatności w formie przelewu, anulowania zamówienia jeżeli nie uregulowano przelewu w odpowiedniej kwocie w terminie 10 dni od daty złożenia zamówienia.

 • Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od momentu złożenia zamówienia nie zostanie potwierdzone zostaje ono odrzucone.


Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, figurkidekoracyjne.pl jest uprawnione do unieważnienia złożonego zamówienia.

Formy płatności

Za zamówiony towar można zapłacić w następujący sposób:

 • Za pobraniem - wartość zamówienia opłacanego za pobraniem nie może przekraczać 1000 zł

 • Przelew na konto bankowe Sprzedającego dla zamówień detalicznych, nr konta: 81 1090 2835 0000 0001 4854 3990

 • Płatność online - poprzez operatora płatności Tpay

 • Płatność online - poprzez operatora płatności Elavon


W wyjątkowych przypadkach, przy zamówieniach na produkty spoza oferty Sprzedawcy, które wymagają sprowadzenia ich przez dostawcę specjalnie dla potrzeb tego zamówienia, sklep może zażądać od Klienta wpłaty zaliczki w wysokości 20% wartości zamawianego towaru.

Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą wynikową ceny zakupu towarów powiększoną o koszty transportu. Dostępne formy płatności on-line:
 Formy i koszty dostawy

Aktualnie wysyłamy do większości krajów Europejskich - lista Państw poniżej.

Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia, Włochy, Luxemburg, Holandia, Nowergia, Polska, Hiszpania (kontynent), Szwecja, Anglia.

Koszty dostawy podawane są szczegółach każdego produktu w zakładce - Dostawa.


Reklamacje

Reklamację prosimy składać w formie pisemnej wysyłając je na adres info@figurkidekoracyjne.pl. E-mail powinien zawierać opis problemu oraz zdjęcia reklamowanych produktów.

Kupujący zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu z pracownikiem LILIO, w terminie 3 dni roboczych od momentu doręczenia przesyłki, pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej.

Gwarancje

Wszelkie problemy techniczne (awarie, niesprawności, wady ukryte) związane z nabytym produktem są rozwiązywane przez autoryzowane placówki serwisowe na terenie Polski, których adresy znajdują się na karcie gwarancyjnej lub na stronie internetowej producenta/importera produktu.

Sklep ponosi odpowiedzialność w przypadku ujawnienia się niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 r. Klient traci uprawnienia określone w wyżej wymienionej ustawie, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. W razie zaistnienia niezgodności towaru z umową, reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na adres sklepu figurkidekoracyjne.pl.

Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań, klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

Sklep ustosunkuje się do żądań klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli fakt istnienia niezgodności z umową zakupionego towaru w chwili wydania nie będzie oczywisty, a sprawa będzie wymagała dodatkowych ekspertyz technicznych wykonanych przez zewnętrzne firmy, za zgodą konsumenta, zostanie ustalony kolejny 14 dniowy termin, w którym wykonane zostanie badanie techniczne, którego wynik będzie wiążący dla sprzedawcy. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

Zwroty

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z 2000r z póź. zm.), Kupujący może zwrócić towar bez podania przyczyny składając na piśmie, oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość w terminie 30 dni od daty odbioru przesyłki, oraz zgłaszając telefonicznie zamiar odstąpienia od umowy pod numerem telefonu wskazanym na stronie internetowej.

Produkt podlegający zwrotowi nie może być kopiowany, demontowany, posiadać śladów użytkowania oraz musi być dostarczony wraz z jego oryginalnym opakowaniem, wszelkimi foliami zabezpieczającymi, dokumentami i rachunkiem, nie później niż w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy.

Gwarancja, rękojmia oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują gdy produkt dostarczony do Kupującego dotknięty jest uszkodzeniami pochodzenia zewnętrznego. W powyższej sytuacji obowiązują zapisy niniejszego regulaminu.

W przypadku bezzasadnego roszczenia Kupującego z tytułu odstąpienia od umowy sklep figurkidekoracyjne.pl zastrzega sobie prawo do potrącenia kosztów opakowania towaru.

W przypadku zasadnego odstąpienia od umowy przez Kupującego, sklep gwarantuje zwrot kwoty równej zapłaconej cenie plus koszty wysyłki towaru do figurkidekoracyjne.pl. Środki pieniężne za nieuszkodzony, zwrócony w wymaganym terminie towar, są zwracane przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru oraz podpisanej faktury korygującej jeśli towar został zakupiony na firmę. Koszty dostarczenia oraz odpowiedzialność za uszkodzenia powstałe w czasie transportu zwracanego lub reklamowanego towaru ponosi figurkidekoracyjne.pl.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia towaru z winy użytkownika wszelkie koszty wyżej wymienionych procedur ponosi Kupujący.

Postanowienia końcowe

Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu figurkidekoracyjne.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Umowa kupna - sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez Klienta na liście przewozowym przesyłki.

Błędne wskazania na skutek błędów czy też opóźnień w aktualizacji ceny towaru nie może stanowić podstawy do wysuwania roszczeń wobec sprzedawcy.

Wszystkie produkty i nazwy, i znaki handlowe publikowane na stronach sklepu internetowego figurkidekoracyjne.pl są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

W przypadku nieodebrania przesyłki mimo awizacji i poinformowania o próbie doręczenia LILIO zastrzega sobie prawo naliczenia kosztów ponownej wysyłki zamówienia w wysokości 30 zł bez względu na wybraną formę dostawy. W przypadku anulowania nieodebranego zamówienia, od zapłaconej kwoty zostanie potrącona kwota odesłania przesyłki do LILIO w wysokości 15 zł, bez względu na wybraną formę dostawy.

Złożenie zamówienia oznacza zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę LILIO danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 Nr.101, poz.926 z póź. zm.) i nie będą udostępniane osobom trzecim. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystania lub ich usunięcia.

W sprawach nie uregulowanych powyżej stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego. Spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna-sprzedaży między sklepem figurkidekoracyjne.pl a konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych w naszym sklepie, możesz złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Opinie

0.00

Dodanych opinii: 0
5
4
3
2
1

Dodaj pierwszą opinię 🙂

Dodaj opinię

Regulamin

Używamy cookies - więcej